กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย ทางเลือกการลงทุนเพื่ออนาคต

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย ทางเลือกการลงทุนเพื่ออนาคต

รู้จัก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย KTAM Happy Life อีกหนึ่งวิธีการลงทุน ความเสี่ยงต่ำที่จะมอบประโยชน์ให้ตัวคุณในอนาคต มารู้จักกันว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร ผลประโยชน์และสิทธิ กรณีลาออก เสียชีวิต จะต้องติดต่อรับเงินกองทุนอย่างไร รวมถึงกองทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ มาดูคำตอบกัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรุงไทย คืออะไร?

ก่อนจะพาคุณไปรู้จักกับคุณสมบัติพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย หลายคนคงอยากรู้ว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร? กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างหรือผู้ประกอบการ และลูกจ้างหรือพนักงาน ตกลงสมัครใจจัดตั้งขึ้นทั้ง 2 ฝ่าย วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

เพื่อเป็นหลักประกันให้พนักงานเมื่อออกจากงานหรือเกษียณ

เป็นแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสริมการออม

โดยพนักงานจะต้องจ่าย “เงินสะสม” เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเป็นจำนวนเงินที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ส่วนผู้ประกอบการจะต้องจ่ายจะเรียกว่า “เงินสมทบ”

การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อมาควบคุมด้วย โดยต้องมีการทำสัญญาว่าจ้าง จดทะเบียนกองทุน และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเป็นระยะ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรุงไทย มีกี่รูปแบบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรุงไทย มีด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ เน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ เน้นการลงทุนตรง

สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรุงไทย ต้องทำอย่างไร ก่อนสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างสามารถเรียกดูข้อบังคับกองทุนจากคณะกรรมการกองทุนได้ โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้

คุณสมบัติของการเป็นสมาชิกกองทุน

อัตราเงินสะสมที่ลูกจ้างส่งเงินเข้ากองทุน: ต้องอยู่ในช่วง 2 – 15% ของค่าจ้าง

อัตราเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเพิ่มเติมให้ : ต้องอยู่ในช่วง 2 – 15% ของค่าจ้าง

เงื่อนไขต่างๆ เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ เช่น เงื่อนไขการลาออกจากกองทุน รูปแบบการรับเงิน เป็นต้น

อื่น ๆ เช่น ระยะเวลาในการจ่ายเงินคืน เป็นต้น

โดยวิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีดังนี้

กรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน กรอกข้อมูลในหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ ควรระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์และสัดส่วนเงินที่จะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต

นอกจากนี้ผู้สมัครสมาชิกควรจดข้อมูลสำคัญเก็บไว้เผื่อต้องใช้ในอนาคต เช่น เปลี่ยนผู้รับประโยชน์หลังจากแต่งงานและมีบุตร เป็นคู่สมรสหรือบุตร-ธิดา แทนพ่อแม่ เป็นต้น

สิ่งที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพควรรู้ สมาชิกกองทุนควรติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน โดยสามารถขอดูข้อมูลได้จากคณะกรรมการกองทุน ประชาสัมพันธ์ของบริษัท หรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนราย 6 เดือน

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยตรวจสอบจากใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนราย 6 เดือน

วิธีคิดคำนวณ อัตราผลตอบแทนสะสม ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นอีกสิ่งที่สมาชิกกองทุนควรศึกษาไว้เพื่อขอรับเงินกองทุนจากคณะกรรมการกองทุน โดยสามารถเกิดได้หลายกรณี ดังนี้

1. กรณีสมาชิกเกษียณอายุ/ออกจากงาน ให้สมาชิกติดต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อแจ้งการสิ้นสุดเป็นสมาชิก พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้บริษัท จากนั้นบริษัทจัดการจะดำเนินการส่งเงินให้สมาชิกโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการกองทุน

2. กรณีโอนย้ายกองทุน ให้สมาชิกติดต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อแจ้งย้ายไปกองทุนอื่น  หลังจากนั้นคณะกรรมการกองทุนจะแจ้งให้บริษัททราบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทอาจส่งเงินคืนให้สมาชิก เพื่อให้นำไปมอบแก่บริษัทรายใหม่ด้วยตัวเอง หรือดำเนินเรื่องส่งเงินต่อให้บริษัทรายใหม่โดยตรง

3. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกระบุชื่อ ต้องติดต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อแจ้งบริษัทให้ทราบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น บริษัทจะดำเนินการออกเช็คในนามผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกได้ระบุไว้ กรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ บริษัทจะจ่ายให้บุตร สามีหรือภริยา และบิดามารดา ตามลำดับ

โดยสมาชิกจะได้รับเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นสมาชิก หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รับเงิน สมาชิกรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ ควรติดต่อไปยังคณะกรรมการกองทุนหรือบริษัทจัดการ สมาชิกจะได้รับเงิน 2 ส่วน ดังนี้

1. เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม : สมาชิกต้องได้รับทั้งจำนวน

2. เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ : สมาชิกจะได้รับตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป